dotacje unijne

Działanie POPW 1.2
projekt numer POPW.01.02.00-06-0016/20

NAZWA PROJEKTU:

„Dywersyfikacja przychodów przedsiębiorstwa EUROMET poprzez pozyskanie nowych zagranicznych rynków zbytu”

 

 

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

 

 

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności eksportowej EUROMET na rynku Niemieckim oraz Stanów Zjednoczonych. W celu oceny atrakcyjności rekomendowanych rynków zbytu oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dokonano analizy dotyczące możliwości i zagrożeń, które znajdują się w otoczeniu konkurencyjnym na nowych rynkach zbytu, a także wewnętrznych sił i słabości przedsiębiorstwa. Produkty wnioskodawcy rekomendowane do rozwoju działalności eksportowej to „Programowalne oprawy LED”. Działania rekomendowane do rozwoju działalności eksportowej skoncentrowane zostały w głównej mierze na udziale firmy EUROMET w dwóch branżowych imprezach targowych w charakterze wystawcy, zaprojektowaniu i zakupie materiałów promocyjno marketingowych do dystrybucji w ramach imprez targowych (katalogi i świetlne gadżety reklamowe) oraz uruchomieniu nowego kanału dystrybucji jakim będzie strona internetowa dostosowanej do obsługi klientów z nowych rynków zbytu.

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej współfinansowanego ze środków europejskich.

NAZWA PROJEKTU:

„Głęboka termomodernizacja hal produkcyjnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

CEL PROJEKTU:

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną
oraz wzrost efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków.

PLANOWANE EFEKTY:

a) redukcja strat energetycznych
b) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
c) podniesienie konkurencyjności firmy
d) ograniczenie emisji zanieczyszczeń (CO2) oraz pyłów PM-10

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 803 815,55 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

1 169 789,08 zł

Działanie 1.3

NAZWA PROJEKTU:

„Euromet” – światowa innowacja w reklamie świetlnej

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

PROJEKT:

Produkt zastępujący obecnie stosowane szklane rurki neonowe innowacyjnym rozwiązaniem z zastosowaniem energooszczędnych i trwałych diód LED

KOSZT PROJEKTU:

3 876 744,73 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA:

1 999 701,19 PLN

Działanie 1.7
projekt 02.10-WND-RPLU.01.07.00-06-010/10

NAZWA PROJEKTU:

„Specjalistycze usługi doradcze drogą wprowadzenia innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper na nowe rynk zagraniczne”

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Działanie 2.4A
projekt numer numer 04.11-WND-RPLU.02.04.01-06-022/11

NAZWA PROJEKTU:

„Udział przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper w Międzynarodowych Dniach Reklamy RemaDays 2012 oraz XX Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2012”

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Działanie 1.3
projekt numer 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-336/11

NAZWA PROJEKTU:

„Wdrożenie innowacji w Studio Reklamy EUROMET”

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper